Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Kontakt os i dag

KRISECENTER FOR KVINDER
Saxogade 9
9000 Aalborg

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk

CVR nr.: 24197107

Skriv til os

Personale og frivillige

Hos Krisecenter For Kvinder i Aalborg vægter vi fagligheden højt:

Vi har et højt niveau af fagligt kvalificerede og erfarne rådgivere, som omfatter socialfagligt-, sundhedsfagligt- og pædagogfagligt uddannede medarbejdere.

Vi tilstræber altid at tilegne os ny viden og arbejder løbende på at forbedre tilbuddet, så vi sikrer de bedste rammer og vilkår for de kvinder og børn, der har brug for et ophold hos os.

Vi er i alt 11 fastansatte i huset, som foruden kontakt- og rådgivningsfunktionerne omfatter en leder, kontorassistent, kost- og ernæringsassistent, frivilligkoordinator og en pedel.

Foruden det faste personale, samarbejder vi med krisecenterets store korps af frivillige kvinder, der sammen med personalet er med til at sikre et trygt og omsorgsfuldt ophold på Krisecenter For Kvinder i Aalborg.

Lederen har både det overordnede ansvar for krisecenterets drift samt i forhold til tilbuddets udvikling såvel som beboernes, personalets og de frivilliges trivsel og at dagligdagen generelt fungerer.

Kontaktpersonerne har særlige, faglige kompetencer og erfaring i at støtte, rådgive og vejlede vores beboere ud fra et helhedsorienteret perspektiv med beboeren i centrum for indsatserne. Den pædagogfaglige medarbejder har et særligt perspektiv på de børn, der i følge med deres mor gør ophold på krisecenteret.

Kontorassistenten har, foruden de faste opgaver, også en række opgaver i forhold til at arrangere fællesture og kulturelle oplevelser for krisecenterets kvinder og børn.

Frivilligkoordinatoren er med til at bygge bro mellem de frivillige og krisecenteret og har fokus på at udvikle planer for rekruttering og fastholdelse af frivillige i tæt samarbejde med lederen og Krisecenterforeningens (de frivilliges) bestyrelse.

Kost- og ernæringsassistenten sikrer, at der både er planlagt, indkøbt og forberedt sund og varieret kost til husets beboere, og at der er taget de nødvendige hensyn til kulturelle forhold og allergikere.

Pedelfunktionen kommer i huset en gang om ugen og hjælper med små reparationer.

De frivillige rummer mange forskellige kompetencer og færdigheder og er altid parate til at understøtte krisecenterets beboere til et godt og trygt ophold.

Krisecenterets bestyrelse

Krisecenterets bestyrelse repræsenterer den overordnede ledelse af krisecenteret.

Der er 9 medlemmer i krisecenterets bestyrelse:

  • 3 medlemmer udpeges af Aalborg byråd
  • 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Krisecenterforeningen
  • 1 medlem udpeges af Integrationsrådet
  • 1 medlem udpeges af Institut for sociale forhold på AUC
  • 1 medlem udpeges af LO
  • 1 medlem udpeges blandt krisecenterets medarbejdere.

Foruden bestyrelsen deltager krisecenterets daglige leder samt en konsulent fra Aalborg Kommune også i bestyrelsesmøderne. Begge dog uden stemmeberettigelse.

Lederen af krisecenteret forestår den daglige ledelse og deltager uden stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Der afholdes minimum 6 årlige møder.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg