Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Kontakt os i dag

KRISECENTER FOR KVINDER
Saxogade 9
9000 Aalborg

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk

CVR nr.: 24197107

Skriv til os

Personale og frivillige

Hos Krisecenter For Kvinder i Aalborg vægter vi fagligheden højt:

Vi har et højt niveau af fagligt kvalificerede og erfarne rådgivere, som omfatter socialfagligt -, sundhedsfagligt -, og pædagogfagligt uddannede medarbejdere.

Vi tilstræber altid at tilegne os ny viden og arbejder løbende på at forbedre tilbuddet, så vi sikre de bedste rammer og vilkår for de kvinder og børn som har brug for et ophold hos os.

Vi er i alt 9 fastansatte i huset, som foruden kontakt, – og rådgivningsfunktionerne, omfatter leder, kontorassistent, kost- og ernæringsassistent og en pedel.

Foruden det faste personale, samarbejder vi med Krisecentrets store korps af frivillige kvinder, som sammen med personalet, er med til at sikre et trygt og omsorgsfuldt ophold på Krisecenter For Kvinder i Aalborg.

Lederen har både det overordnede ansvar for krisecentrets drift, samt i forhold til tilbuddets udvikling, beboernes -, personalets, – og de frivilliges trivsel og at dagligdagen generelt fungerer.

Kontaktpersonerne har særlige faglige kompetencer og erfaring i forhold til at støtte, rådgive og vejlede vores beboere ud fra et helhedsorienteret perspektiv, med beboeren i centrum for indsatserne. Den pædagogfaglige konsulent har et særligt perspektiv på de børn som i følge med deres mor gør ophold på Krisecentret.

Kontorassistenten har, foruden de faste opgaver, også en række opgaver i forhold til at arrangere fællesture og kulturelle oplevelser for Krisecentrets Kvinder og børn.

Kost – og ernæringsassistenten sikre at der både er planlagt, indkøbt og forberedt sund og varieret kost til husets beboere og at der er taget de nødvendige hensyn til kulturelle forhold og allergikere.

Pedelfunktionen kommer i huset en gang om ugen og hjælper med små reparationer.

De frivillige Vores store korps af frivillige rummer mange forskellige kompetencer og færdigheder og er altid parate til at understøtte Krisecentrets beboere, til et godt og trygt ophold.

Krisecentrets bestyrelse

Krisecentrets bestyrelse repræsenterer den overordnede ledelse af Krisecentret.

Der er 9 medlemmer i Krisecentrets bestyrelsen:

  • 3 medlemmer udpeges af Aalborg byråd
  • 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Krisecenterforeningen
  • 1 medlem udpeges af Integrationsrådet
  • 1 medlem udpeges af Institut for sociale forhold på AUC
  • 1 medlem udpeges af LO
  • 1 medlem udpeges blandt krisecentrets medarbejdere.

Foruden bestyrelsen deltager Krisecentrets daglige leder, samt en konsulent fra Aalborg kommune, også i bestyrelsesmøderne. Begge dog uden stemmeberettigelse.

Lederen af Krisecentret forestår den daglige ledelse og deltager uden stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Der afholdes minimum 6 årlige møder.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg